انجمن رشد و توسعه بهاباد
ورود کاربران
کد ملی:
موبایل/رمز:

ملاعبدالله بهابادی از مفاخر بهاباد و جهان اسلام است
(100)محمد تقی جلیلی بهابادی

(10)بهاباد اري ولي در ايران هم خيليها ايشان را نمي شناسند جه رسد به جهان اسلامناشناس

(100)حدادزاده .بهابادناشناس

(100)ناشناس

(100)انشاا... با برگزاری کنگره ملاعبدا. در سال 1395 ایشان به عنوان یکی از افتخارات جهان اسلام بهتر شناخته خواهند شد.محمدعلی اخوان بهابادیملاعبدالله بهابادی از مفاخر بهاباد و جهان اسلام است
نظر شما:
چند درصد قبول دارید؟
تخصص اصلی شما:
تخصص جنبی شما:
توضیحات: